Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Setiket A/S

1. Generelt

Følgende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og Setiket A/S i det omfang de ikke er fraveget ved udtrykkelig aftale herom.

2. Tilbud

2.1. Tilbud er kun bindende for Setiket A/S i 30 dage fra tilbudets dato at regne.

2.2. Setiket A/S er berettiget til at få skitser, lay-out, rentegning, tekstforslag, prøvetryk, værktøj m.m. betalt i

det omfang bestilleren har anmodet om det pågældende arbejdes udførelse.

3. Pris

3.1. Alle priser er i DKK, ekskl. moms.

3.2. Alle priser er afgivet på grund af det på tilbudsdagen gældende niveau for lønninger, materialepriser, valuta-

kurser m.m. samt offentlige skatter og afgifter, og evt. stigninger, der måtte ske frem til leverancens gen-

nemførelse, vil blive lagt på prisen.

3.3. Setiket A/S kan kræve betaling for ekstraarbejde som følge af ufuldstændig eller mangelfuldt grundlagsmate-

riale og/eller for overarbejde rekvireret af bestilleren.

3.4. Alle priser er EXW Setiket A/S’ forretningslokale, og omkostninger til transport og/eller forsikringer derfra er

for bestillerens regning ud over den aftalte pris.

3.5. Setiket A/S forbeholder sig retten til over- eller underlevering ved kundespecifikke varer med indtil 10% af

den aftalte ordremængde.

3.6. Alle ordrer under DKK 1.000,00 tillægges et ekspeditionsgebyr på p.t. DKK 75,00

4. Levering - risikoovergang

4.1. Leveringsstedet er Setiket A/S’ forretningslokale, og risikoen for varen er overgået fra det aftalte leverings-

tidspunkt eller fra det tidspunkt, hvor Setiket A/S har oplyst bestilleren om, at varen er klar.

5. Betaling

5.1. Betalingsbetingelserne er som anført i tilbud, ordrebekræftelse og faktura. Ved betaling mere end 20 dage

fra fakturadato, vil der blive tilskrevet og opkrævet renter 2% per påbegyndt måned samt rykkergebyr – min. dog p.t. DKK 50,00.

6. Ejendomsret

6.1. Setiket A/S’ skitser, lay-out, rentegninger, tekstforslag m.m. tilhører Setiket A/S og må ikke overlades til

tredjemand.

De arbejder eller redskaber, herunder værktøjer, der er tilvejebragt til brug for leverancen – uanset art – er Setiket A/S’ ejendom, og kan ikke kræves udleveret. Dette gælder uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

7. Mangler

7.1. Setiket A/S har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke har rettet i korrektur eller prøvetryk.

7.2. Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til

at nægte at modtage det bestilte.

7.3. Setiket A/S er berettiget til at afhjælpe de evt. mangler, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.

8. Ansvar

8.1. Setiket A/S har intet ansvar for mangler eller forsinkelser, hvor sådanne skyldes arbejdskonflikter af enhver

art. I andre tilfælde er Setiket A/S ansvarlig med mindre der er tale om omstændigheder, som Setiket A/S ik- ke har nogen indflydelse på eller som har karakter af force majeure – det være sig brand- og vandskader, na- turkatastrofer, krig, politiske uroligheder, valutarestriktioner eller forhindringer af tilsvarende karakter. Om- fattet af ansvarsfriheden er endvidere de nævnte omstændigheder, hvis disse skulle indtræde i forhold til en underleverandør.

8.2. I tilfælde af forsinkelse eller i tilfælde af mangler, eller ved evt. produktansvar, er Setiket A/S ikke ansvarlig for skadelidtes eller bestillerens drifttab, indirekte tab eller tilsvarende tabsarter.

8.3. Setiket A/S har intet ansvar for tab eller beskadigelse af materialer, originaler eller lignende, som er under opbevaring under Setiket A/S i forbindelse med bestilte leverancer. Kun hvis det bevises, at skaden skyldes grov uagtsomhed hos Setiket A/S eller dennes ansatte, er der ansvar. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden mod skade og undergang.

Setiket A/S, Lillebaeltsvej 12, DK-6715 Esbjerg N, Danmark

Tel: +45 76 14 76 00

© 1999-2021 Setiket A/S